Pages

Friday, June 13, 2014

Mengangkat Profesion Dakwah di Alaf Baharu

Menangani cabaran-cabaran semasa umat, kita dituntut memiliki kebijaksanaan di dalam berdakwah. Kebijaksanaan atau hikmah menjadi prasyarat kejayaan dan keberhasilan dakwah. Kegagalan memahami konsep dakwah secara hikmah mengundang fitnah terhadap Islam dan wajah Islam. Dakwah adalah seruan mengajak manusia  ke arah kebaikan dengan melaksanakan tugas menyeru kepada yang makruf dan mencegah segala yang mungkar.

Dakwah sebagaimana yang didefinisikan para cendekiawan Islam membawa kepada takrifan yang pelbagai mengikut dimensi yang berbeza, namun tetap dalam lingkungan amar bil makruf wa nahyu ‘anil mungkar.
Ibnu Taimiyyah r.a menyatakan “dakwah ke jalan Allah, bermaksud seruan kepada keimanan terhadap Allah dan segala apa yang dibawa oleh para Rasul-Rasul-Nya dengan membenarkan segala perkhabaran mereka dan mentaati segala perintahnya”. Menurut Dr. Sayyid Muhammad al-Wakil “ dakwah ke jalan Allah bermaksud mengumpul manusia di atas kebaikan, menunjukkan mereka ke jalan petunjuk dengan mengajak kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran”. Syeikh Muhammad as-Sowwaf pula mentakrifkan ia sebagai satu risalah langit ke bumi iaitu petunjuk al-Khaliq (Allah) kepada makhluk (manusia) iaitu agama Allah yang betul dan lurus.

Ulama Haraki seperti Dr. Fathy Yakan menjelaskan bahawa dakwah adalah kerja meruntuh dan membina, meruntuh jahiliyah dengan segala rupa bentuknya samada jahiliyah pemikiran ataupun jahiliyah akhlak  ataupun jahiliyah sistem dan perundangan kemudian membina masyarakat Islam berdasarkan asas-asas Islam dari segi bentuk dan isi, luaran dan dalaman, dalam bentuk sistem pemerintahan dan cara hidup serta pandangannya akidah terhadap alam, manusia dan kehidupan.

Syeikh Dr. Taufik al-Wa’ie merumuskan kefahaman dakwah sebagai satu usaha mengumpul manusia di atas kebaikan, menunjukkan mereka ke jalan petunjuk dengan melaksanakan manhaj Allah di dunia secara lisan dan amalan, menyeru kepada yang makruf, mencefah dari segala yang mungkar, membimbing mereka ke jalan yang lurus, bersabar dan menguatkan kesabaran di dalam memikul tugas penyampaian risalah.
Dalam erti kata lain dakwah bukan sekadar profesion menyampaikan seruan kebenaran tetapi menjangkau kepada proses membina dan membentuk. Tugas tabligh atau mengenalkan dakwah menjadi hak kepada yang menentang atau menolak seruan dakwah, manakala  bagi manusia yang menerima seruan dakwah pula mendapat hak dibina dan dibentuk.

Dalam memahami konsep dakwah sebagai satu profesion yang mulia, perlu disedari beberapa konsep-konsep berikut :
Pertama : Dakwah adalah profesion utama para Nabi dan Rasul. Satu profesion yang mengangkat martabat dan darjat para Nabi dan Rasul ke tingkat kemuliaan dan keagungan yang menjadi sebab pengutusan mereka kepada umat manusia. Mereka melaksanakan misi tabsyir dan misi tanzir bagi membawa kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini ditegaskan di dalam ayat 165 surah an-Nisa yang bermaksud “Rasul-Rasul membawa khabar gembira dan memberikan ancaman agar tidak menjadi hujjah bagi  manusia  untuk menerima risalah setelah didatangkan para rasul”.

Kedua: Dakwah ke jalan Allah adalah profesion wajib ke atas seorang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Taklif dakwah yang menjadi inti pengutusan para rasul tidak hanya terbeban  ke atas mereka sahaja tetapi juga terhadap umatnya. Kaedah menyebut bahawa khitab ke atas rasul ia juga meliputi khitab ke atas umatnya. Ketika Allah menyuruh baginda ar-Rasul s.a.w menyampaikan dakwah  “serulah ke jalan Tuhanmu dengan secara hikmah dan peringatan yang baik”, ia adalah seruan yang tidak hanya menjadi taklif kepada Nabi Muhammad SAW sahaja tetapi kepada umat nabi. Muhammad SAW. Ungkapan ‘serulah’ di dalam istilah Bahasa Arab bermaksud kata perintah dan kata perintah menunjukkan dalil wajib. Wajib di sini bererti wajib ke atas baginda SAW melaksanakan tugas berdakwah dan menyampaikan risalah, ia juga menjadi wajib ke atas setiap muslim yang mukallaf samada lelaki atau perempuan.

Imam al-Ghazali menyebut tugas menyeru kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran adalah teras teragung agama, ia adalah tugas yang menjadi sebab diutuskan para Nabi dan para Rasul, kalau diabaikan tugas tersebut nescaya akan terencat kenabian dan binasalah agama.

Ketiga : Berhenti di dalam menyampaikan  risalah dakwah dan menyembunyikan ilmu adalah haram dan berdosa. Mana-mana individu muslim yang gagal berdakwah atau tidak punyai keinginan berdakwah atau pun memiliki ilmu namun tidak menyebarkannya kepada orang lain , ia adalah satu dosa. Tindakan menyembunyikan risalah dakwah ini sama sebagaimana kaum Yahudi yang menyembunyikan kebenaran kitab Taurat . Tindakan tersebut mendapat laknat Allah di dalam al-Quran sebagaimana yang tercatat pada ayat 159 dan 174 surah al-Baqarah. Laknat tersebut bukan sahaja dari allah , juga dari  para Malaikat dan orang-orang beriman, termasuk golongan jin sebagaimana yang disebut di dalam kitab Zubdatur Tafsir min Fathir Kadir karangan Imam Shaukani.

Keempat : Profesion dakwah banyak manfaat. Secara tuntas dengan berdakwah akan memperolehi ganjaran pahala yang berlipat ganda. Tidak rugi bagi mereka yang melaksanakan kerja-kerja dakwah kerana imbuhan yang diperolehi adalah pahala yang tidak henti mengalir. Pendakwah tadi telah terlepas dari menerima hukuman Allah disebabkan kerja dakwah yang dilakukannya.
Di dalam hadis-hadis sohih, baginda SAW menjelaskan bahawa mereka yang berdakwah sehingga menunjuk jalan hidayah ia adalah lebih baik dari unta merah atau dunia dan segala isinya. Bayangkanlah apa yang terbaik di dunia kalau hendak dibandingkan dengan usaha dakwah yang dilakukan. Ia adalah satu tawaran yang tidak ada tolak bandingnya. Bahkan orang yang menunjuk jalan kebaikan akan berterusan pahalanya selagi mana insan yang mendapat hidayah tersebut tetap melakukan kebaikan tersebut.
Di samping itu, profesion ini membawa seorang pendakwah tadi dicintai sahabat, rakan, teman dan semua manusia. Secara tidak langsung pendakwah tadi meningkatkan kemahiran berinteraksi dengan orang lain, belajar seni berdakwah secara praktikal, memahami psikologi manusia serta mengutip pengalaman berharga dari kelompok manusia yang pelbagai.

Kelima : Berdakwah menunjuk hidayah bukan memberi hidayah. Satu hal yang sering dilupakan para pendakwah ialah kerja dakwah adalah kerja menunjuk jalan-jalan hidayah kepada manusia. Kita bukan pemberi hidayah, yang memberikan hidayah adalah Allah swt. Penegasan ini dinyatakan Allah SWT di dalam al-Quran pada ayat 99 surah al-Maidah yang bermaksud : “Tidaklah engkau wahai Rasul melainkan hanya menyampaikan”. Jelas ayat menyebutkan tugas Rasul hanya menyampaikan bukan iqna’ (memastikan mereka menerima seruan tersebut). Ungkapan ini didatangkan  dalam bentuk pengecualian (mustasna) selepas adanya penafian yang membawa maksud al-Hasr (membataskan dalam skop tertentu). Secara tidak langsung para du’at digesa merancakkan usaha dakwah ke segenap lapisan masyarakat tanpa menanti seruannya diterima. Ini kerana bicara dakwah adalah bicara amali dan interaksi dengan masyarakat dan tidak membicarakan tentang natijah manusia kerana kerja memberikan hidayah adalah kerja Allah SWT.
Memahami konsep-konsep tadi menjadikan para pendakwah faham dan bersikap realistik mendepani dunia dakwah alaf baharu. Apatah lagi abad sekarang abad digital dan era millenium. Tanpa persediaan yang cukup, para pendakwah akan gagal memahami bahasa dakwah sezaman bahkan tidak mampu membawa perubahan yang diimpikan. Cabaran internal dan eksternal dengan segala isunya menuntut para pendakwah mengasah kemahiran dakwahnya dan menguasai pelbagai skill terutama berdepan cabaran moden seperti plularisme agama, nano teknologi, globalisasi, dualisme sistem, kemajmukan masyarakat, dakwah non muslim sehingga menampilkan wajah Islam sebagai wajah yang indah dan diterima semua masyarakat.

Anak Bendang

Sumber: http://www.ngeteh.net/mengangkat-profesion-dakwah-di-alaf-baharu/ 

No comments:

Post a Comment